Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про основні напрями бюджетної політики на 1996 рік (Бюджетна резолюція)

Про основні напрями бюджетної політики на 1996 рік (Бюджетна резолюція)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про основні напрями бюджетної політики на 1996 рік
(Бюджетна резолюція)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995 N 28, ст.214 )

Виходячи з аналізу економічного стану країни, на підставі
прогнозних макропоказників розвитку економіки України на 1996 рік
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Головними напрямами бюджетної політики на 1996 рік
вважати: посилення соціальної орієнтації бюджету; створення умов для макроекономічної стабілізації економіки та
сприяння її структурній перебудові; послаблення інфляційних процесів; сприяння стабілізації матеріального виробництва та підвищенню
його ефективності; вишукування додаткових джерел доходів бюджету; забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. Передбачити перерозподіл через доходну частину зведеного
бюджету України не більш як 47 відсотків валового внутрішнього
продукту. 2. Для послаблення інфляційних процесів вжити таких заходів: скоротити загальний розмір бюджетного дефіциту до шести
відсотків валового внутрішнього продукту. Розширити використання
неемісійних методів фінансування дефіциту бюджету, в тому числі за
рахунок випуску державних цінних паперів; скоротити дотаційні витрати бюджету; з метою обліку включити до бюджету всі позабюджетні фонди
фінансових ресурсів, у тому числі Рад усіх рівнів, відрахування до
яких є обов'язковими згідно з законодавством, без зміни їх
цільового призначення; створити основи казначейської системи виконання Державного
бюджету України. Посилити контроль за цільовим, економним і
ефективним витрачанням бюджетних коштів, за величинами державного
внутрішнього і зовнішнього боргу. Бюджетна допомога на фінансування інвестиційних програм
визначається Урядом за пріоритетними напрямами. Перелік
пріоритетних програм, які фінансуються з бюджету, подається разом
з проектом бюджету на 1996 рік. 3. Для поліпшення фінансового стану підприємств: доопрацювати до 1 вересня 1995 року Концепцію податкової
політики з визначенням максимально допустимого розміру ставок
оподаткування підприємств з метою їх зменшення; продовжити передачу об'єктів соціальної сфери, що утримуються
за рахунок прибутку підприємств, у власність місцевих органів
влади з визначенням реальних джерел фінансування; зберегти пільги щодо оподаткування прибутку підприємств у
частині, яка використовується на утримання об'єктів соціальної
інфраструктури; розробити протягом 1995 року нову систему бухгалтерського
обліку та статистичної звітності відповідно до нових потреб. 4. З метою розширення доходних джерел бюджету з 1 січня 1996
року: підготувати зміни до законодавства стосовно скасування пільг
щодо сплати мита для всіх юридичних та фізичних осіб при ввезенні
із-за кордону будь-яких товарів, сировини, обладнання, за винятком
тих, які використовуються для виробничих потреб; запровадити диференційований податок на нерухоме і коштовне
майно громадян, передбачивши при цьому неоподатковуваний мінімум і
прогресивну шкалу оподаткування; розширити перелік підакцизних товарів, що споживаються
переважно лише заможними верствами населення; запровадити державну монополію на виробництво і реалізацію
лікеро-горілчаних виробів, вина, тютюнових виробів. 5. Видаткову частину бюджету сформувати виходячи з таких
положень: забезпечити в першу чергу необхідними фінансовими ресурсами
здійснення заходів щодо соціального захисту населення та утримання
соціально-культурних закладів і забезпечити реальну соціальну
підтримку непрацездатним верствам населення. Для цього передбачити
обсяг видатків на зазначені цілі не менш як 35 відсотків від
загального обсягу видатків зведеного бюджету. Бюджетні дотації
житлово-комунальному господарству поступово заміщувати оплатою
послуг при одночасному переведенні сум дотацій у грошові доходи
населення. Підготувати зміни до законодавства стосовно скасування
окремих пільг населенню, в тому числі щодо оплати
житлово-комунальних послуг, з передачею вивільнених коштів на
адресні виплати населенню і субсидії; під час розробки бюджету виходити з того, щоб мінімальна
трудова пенсія була не нижча за межу малозабезпеченості; сконцентрувати видатки, які спрямовуються на народне
господарство і структурну перебудову, на розвиток агропромислового
і паливно-енергетичного комплексів, транспорту, науки та
наукоємних галузей, передбачити обсяг видатків на ці цілі не менш
як 25 відсотків від загального обсягу видатків зведеного бюджету.
В першу чергу підтримати підприємства, які мають високий
науково-технологічний рівень і мають на балансі велику соціальну
сферу; видатки на оборону та утримання органів державного управління
визначити виходячи з намічуваних конкретних заходів щодо
удосконалення їх структури і чіткого визначення та розподілу
функцій, передбачивши при цьому фінансування таких видатків в
обсягах, не більших, ніж було визначено на 1995 рік стосовно до
загальних видатків зведеного бюджету. Затвердити конкретні кошти
фінансування на утримання та витрати для проведення робіт,
пов'язаних з передачею об'єктів соціальної сфери в підпорядкування
місцевих органів влади в разі ліквідації військових формувань та в
інших випадках за розрахунками Міністерства оборони України; передбачити поетапну компенсацію громадянам України втрат від
знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України
і цінних паперів колишнього Союзу РСР. 6. Передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет
України на 1996 рік розподіл видатків Державного бюджету України
на поточні видатки та видатки розвитку і в розрізі міністерств та
відомств. Визначити орієнтовні показники видаткової частини зведеного
бюджету України щодо фінансування освіти, охорони здоров'я, науки,
культури та агропромислового комплексу відповідно до Закону
України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 7 липня 1995 року
N 272/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry