Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про утворення Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу

Про утворення Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про утворення Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 17, ст.267)

З метою узгодження позицій Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення вирішення стратегічних завдань інтеграції України до Європейського Союзу, більш активного залучення народних депутатів України у процес підготовки України до інтеграції до Європейського Союзу, забезпечення парламентського контролю за ходом цього процесу Верховна Рада України постановляє:

1. На період роботи Верховної Ради України п'ятого скликання утворити Спільну парламентсько-урядову комісію з інтеграції України до Європейського Союзу.

2. Встановити, що:

Спільна парламентсько-урядова комісія з інтеграції України до Європейського Союзу складається з парламентської та урядової частин з однаковою кількістю в ній представників як Верховної Ради України, так і Кабінету Міністрів України;

склад парламентської частини Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу затверджується Верховною Радою України виходячи із забезпечення такого представництва в її складі: один представник від тридцяти народних депутатів України, але не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції;

склад урядової частини Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу визначається Кабінетом Міністрів України;

голова Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу обирається Верховною Радою України, перший заступник голови Комісії визначається Кабінетом Міністрів України, заступник (заступники) голови Комісії та секретар Комісії обираються з числа членів цієї Комісії на її першому засіданні.

3. Затвердити Положення про Спільну парламентсько-урядову комісію з інтеграції України до Європейського Союзу (додаток 1).

4. Головою Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу обрати народного депутата України ВЕЧЕРКА Володимира Миколайовича.

5. Затвердити склад парламентської частини Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу (додаток 2).

6. Взяти до відома, що забезпечення діяльності Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу здійснюється в установленому порядку апаратом Верховної Ради України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

О. МОРОЗ

м. Київ
22 березня 2007 року
№ 808-V
Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 22 березня 2007 року № 808-V

ПОЛОЖЕННЯ
про Спільну парламентсько-урядову комісію
з інтеграції України до Європейського Союзу

1. Спільна парламентсько-урядова комісія з інтеграції України до Європейського Союзу (далі - Спільна парламентсько-урядова комісія) є тимчасовим робочим органом, який створюється для розгляду питань, що виникають у зв'язку з підготовкою до нової базової угоди між Україною та Європейським Союзом (ЄС) з метою інтеграції України до Європейського Союзу, включаючи питання всебічної оцінки ходу та результатів переговорного процесу щодо співробітництва та інтеграції України до ЄС, аналізу потенціалу держави стосовно виконання міжнародних зобов'язань за угодами з ЄС, реформування системи державного управління та адаптації законодавства України до вимог ЄС, а також залучення громадськості до обговорення та вироблення узгодженої позиції з визначених питань.

2. Основними завданнями Спільної парламентсько-урядової комісії є:

вироблення рекомендацій щодо обґрунтування стратегії розвитку економіки України у контексті інтеграції України до ЄС;

сприяння наданню процесу інтеграції України до ЄС цілеспрямованості та системності;

сприяння об'єднанню зусиль законодавчої і виконавчої влади та громадськості, спрямованих на приєднання України до Європейського Союзу;

аналіз та оцінка ходу і результатів переговорного процесу щодо інтеграції України до ЄС;

підготовка рекомендацій щодо узгоджених дій законодавчої і виконавчої влади у формуванні стабільного і прозорого правового поля для реалізації внутрішньої та зовнішньої політики в контексті інтеграції України до ЄС;

аналіз міжнародних договорів щодо їх відповідності вимогам інтеграції країн до ЄС та вироблення рекомендацій стосовно подальшого застосування договорів, які не відповідатимуть таким вимогам;

напрацювання рекомендацій стосовно вдосконалення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а також законодавчого забезпечення зменшення можливих негативних наслідків;

напрацювання рекомендацій щодо реформування системи державного управління виходячи зі стандартів ЄС з метою забезпечення сталого розвитку національної економіки в нових умовах функціонування після інтеграції до ЄС;

сприяння діяльності щодо підготовки проектів законодавчих актів та підзаконних нормативно-правових актів з метою адаптації законодавства України до вимог ЄС;

підготовка рекомендацій з організації співпраці між органами державної влади, суб'єктами господарювання та громадськими організаціями у створенні ефективної системи інформаційного забезпечення щодо вимог і стандартів ЄС та умов їх застосування, а також спільних дій з метою підвищення обізнаності громадськості з питань умов і наслідків інтеграції в ЄС;

підготовка рекомендацій стосовно комплексних заходів стосовно співробітництва з ЄС.

3. Спільна парламентсько-урядова комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати посадових осіб Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань діяльності Спільної парламентсько-урядової комісії;

утворювати робочі або експертні групи з питань своєї діяльності та залучати в установленому порядку до роботи в них працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій, а також фахівців і вчених;

залучати до роботи у разі необхідності та в установленому порядку фахівців апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національної академії наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, представників громадських організацій, професійних спілок, асоціацій підприємців, наукових установ, експертних та аналітичних організацій, а також інших державних установ та громадських організацій за згодою їх керівників;

співпрацювати з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, спілками роботодавців, науковими установами, експертними та аналітичними організаціями;

готувати рекомендації, висновки та пропозиції з прийнятих питань.

4. Організовує роботу Спільної парламентсько-урядової комісії її голова або за його дорученням - перший заступник чи заступник голови Спільної парламентсько-урядової комісії.

5. Голова Спільної парламентсько-урядової комісії, його заступники та секретар Спільної парламентсько-урядової комісії утворюють бюро Спільної парламентсько-урядової комісії, яке забезпечує поточну роботу цієї Комісії в період між її засіданнями.

6. Організаційно-технічне забезпечення роботи Спільної парламентсько-урядової комісії здійснює її секретаріат у кількості трьох осіб.

7. У разі невиконання членом Спільної парламентсько-урядової комісії покладених на нього обов'язків, за систематичну неучасть у роботі Спільної парламентсько-урядової комісії за поданням відповідно голови Спільної парламентсько-урядової комісії чи його першого заступника або за власним бажанням члена цієї Комісії відповідно Верховна Рада України чи Кабінет Міністрів України може його достроково відкликати і обрати нового члена Спільної парламентсько-урядової комісії.

8. Формою роботи Спільної парламентсько-урядової комісії є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці, і є правомочними, якщо на засіданні представлено більше половини її членів.

9. Засідання Спільної парламентсько-урядової комісії є відкритими. У необхідних випадках Спільна парламентсько-урядова комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

10. Спільна парламентсько-урядова комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, що вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів Спільної парламентсько-урядової комісії, присутніх на засіданні.

11. Рішення Спільної парламентсько-урядової комісії підписують голова Спільної парламентсько-урядової комісії, його перший заступник та секретар Спільної парламентсько-урядової комісії.

12. Рішення Спільної парламентсько-урядової комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду органами державної влади та їх посадовими особами. Про результати розгляду органи державної влади або посадові особи повинні повідомити Спільну парламентсько-урядову комісію у строки, визначені чинним законодавством.

13. Про виконану роботу Спільної парламентсько-урядової комісії голова Спільної парламентсько-урядової комісії щоквартально звітує на пленарному засіданні Верховної Ради України.


Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 22 березня 2007 року № 808-V

СКЛАД
парламентської частини Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу


ВЕЧЕРКО
Володимир Миколайович

-

фракція Партії регіонів, голова Комісії;


АЛЕКСЄЄВ
Ігор Вікторович

-

фракція Комуністичної партії України;


БІЛОЗІР
Оксана Володимирівна

-

фракція Блоку "Наша Україна";


ГАСЮК
Петро Петрович

-

фракція "Блок Юлії Тимошенко";


КИРИЛЕНКО
Іван Григорович

-

фракція "Блок Юлії Тимошенко";


ЛАНОВИЙ
Володимир Тимофійович

-

фракція Блоку "Наша Україна";


ЛАРІН
Сергій Миколайович

-

фракція Партії регіонів;


ЛЯПІНА
Ксенія Михайлівна

-

фракція Блоку "Наша Україна";


МЕНДУСЬ
Ярослав Петрович

-

фракція Соціалістичної партії України;


ОРЛОВ
Андрій Вікторович

-

фракція Партії регіонів;


ПЛОТНІКОВ
Олексій Віталійович

-

фракція Партії регіонів;


РОМАНЮК
Микола Прокопович

-

фракція Партії регіонів;


ФАЛЬКО
Володимир Іванович

-

фракція Партії регіонів;


ШЕВЧУК
Сергій Володимирович

-

фракція "Блок Юлії Тимошенко";


ШКІЛЬ
Андрій Васильович

-

фракція "Блок Юлії Тимошенко".

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry