Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про концесії щодо особливостей застосування концесійних угод для об'єктів права державної чи комунальної власності, що ...

Про внесення змін до Закону України Про концесії щодо особливостей застосування концесійних угод для об'єктів права державної чи комунальної власності, що ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про концесії"
щодо особливостей застосування концесійних угод
для об'єктів права державної чи комунальної власності,
що використовуються для здійснення діяльності
з централізованого водо-, теплопостачання
та водовідведення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 27, ст. 351 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про концесії" ( 997-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002
р., N 16, ст. 114, N 48, ст. 362; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р.,
N 19, ст. 254; із змінами, внесеними Законом України від 15 січня
2009 року N 891-VI) ( 891-17 ) такі зміни:
1. Частину другу статті 7 після абзацу десятого
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Концесієдавець зобов'язаний погодити умови концесійного
конкурсу щодо об'єктів права державної чи комунальної власності,
що використовуються для здійснення діяльності з централізованого
водо-, теплопостачання та водовідведення, з центральним органом
виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у відповідній
сфері, до затвердження умов такого конкурсу".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом
дванадцятим.
2. Частину першу статті 10 доповнити абзацами
такого змісту:
"Для договорів концесії щодо об'єктів, що використовуються
для здійснення діяльності з централізованого водо-,
теплопостачання та водовідведення, істотними умовами додатково є:
обов'язковість додержання ліцензійних умов концесіонером при
здійсненні відповідного виду діяльності;
умови утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних
стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері
діяльності;
умови передачі концесієдавцю об'єкта концесії після
закінчення строку дії концесійного договору в належному технічному
стані згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що
діють на час передачі у відповідній сфері діяльності".
3. У статті 15:
частину першу після абзацу третього доповнити новим абзацом
такого змісту:
"анулювання ліцензії, виданої концесіонеру на здійснення
відповідного виду господарської діяльності".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
частину третю після слів "визнанням його банкрутом" доповнити
словами "або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду
господарської діяльності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1023-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry