Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року

Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
07.06.2004 N 104
Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України
31 жовтня 2004 року

З метою однакового застосування положень Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) та відповідно до
пункту 1 частини другої статті 25 Закону України "Про вибори
Президента України", керуючись статтями 11, 12 та пунктами 1, 3,
6, 7 статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 733/97-ВР ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Календарний план основних організаційних
заходів з підготовки та проведення виборів Президента України
31 жовтня 2004 року (додається).
2. Надіслати Календарний план основних організаційних заходів
з підготовки та проведення виборів Президента України 31 жовтня
2004 року Кабінету Міністрів України, Верховному Суду України,
Генеральній прокуратурі України, Державній прикордонній службі
України, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення,
Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних
справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони
здоров'я України, Міністерству транспорту України, Міністерству
фінансів України, Міністерству юстиції України, Державному
комітету архівів України, Державному комітету зв'язку та
інформатизації України, Державному комітету телебачення і
радіомовлення України, Державному комітету статистики України,
Головному контрольно-ревізійному управлінню України, Державному
казначейству України, Державній податковій адміністрації України,
Державному департаменту України з питань виконання покарань,
Національному банку України, Верховній Раді Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, територіальним
виборчим комісіям.
3. Опублікувати Календарний план основних організаційних
заходів з підготовки та проведення виборів Президента України
31 жовтня 2004 року в газетах "Голос України" та "Урядовий
кур'єр".
Голова Центральної виборчої комісії С.КІВАЛОВ

Затверджено
постановою Центральної виборчої комісії
від 7 червня 2004 року N 104
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки та
проведення виборів Президента України
31 жовтня 2004 року
------------------------------------------------------------------ N | Зміст заходів та | Строк |Календарна| Виконавці п.п.| їх нормативне | виконання | дата | | обґрунтування | | | | в Законі України | | | | "Про вибори | | | | Президента | | | |України" ( 474-14 )| | | ------------------------------------------------------------------ 1. Прийняття з'їздами У будь-який Політичні партії
(зборами, час до
конференціями) початку
партій рішення про виборчого
утворення виборчого процесу
блоку політичних
партій (частина
перша статті 45)
2. Визначення До Центральна
середньозваженого 22 червня виборча комісія
показника вартості 2004 року разом з
одиниці друкованої включно Національною
площі та одиниці радою України
ефірного часу з питань
(частина шоста телебачення і
статті 60) радіомовлення та
Державним
комітетом
телебачення і
радіомовлення
України
3. Встановлення Не пізніш До 23 Засоби масової
розцінок вартості як за червня інформації
одиниці друкованої 130 днів 2004 року
площі та одиниці до дня включно
ефірного часу в виборів
розмірі, який
не може
перевищувати
відповідний
середньозважений
показник за
останній квартал
року, що передує
року проведення
виборів Президента
України (частина
шоста статті 60)
4. Складання До 1 липня Виконавчі органи
загального списку 2004 року сільських,
виборців (частина включно селищних, міських перша статті 31) (у містах, де
немає районних
у місті рад),
районних у містах
рад або органи
(посадові особи),
які відповідно
до закону
здійснюють їх
повноваження,
а також
консульські
установи та інші
офіційні
представництва
України за
кордоном
5. Відведення місць та Не пізніш До 2 липня Місцеві органи
обладнання стендів, як за 2004 року виконавчої влади, дощок оголошень у 120 днів до включно органи місцевого людних місцях для дня виборів самоврядування розміщення матеріалів передвиборної агітації (частина восьма статті 59)
6. Опублікування в Не пізніш До 2 липня Усі телерадіо-
друкованих засобах як за 2004 року організації
масової інформації 120 днів до включно
розцінок вартості дня виборів
однієї хвилини
(секунди) ефірного
часу та надсилання
їх до Центральної
виборчої комісії
(частина перша
статті 61)
7. Затвердження Не пізніш До 2 липня Центральна
Центральною як за 2004 року виборча комісія
виборчою комісією 120 днів включно
кошторису видатків до дня
на підготовку та виборів
проведення виборів
Президента України
у межах коштів,
передбачених
у Державному
бюджеті України
(частина третя
статті 38)
8. Визначення переліку До 2 липня Центральна
держав, де проживає 2004 року виборча комісія
значна кількість включно
виборців (частина
п'ята статті 13)
Перший день строку виборчого
процесу - 3 липня 2004 року
(частина третя статті 17, частина друга статті 18)
9. Відкриття До 3 липня Центральна
спеціального 2004 року виборча комісія
рахунка Центральної включно
виборчої комісії
для внесення
політичною партією
(партіями,
що входять до
виборчого блоку),
яка висунула
кандидата на пост
Президента України,
або кандидатом на
пост Президента
України у
безготівковому
порядку грошової
застави (частина
перша статті 49)
10. Висування Розпочи- З 4 до 27 Політичні партії,
кандидатів на пост нається за липня виборчі блоки Президента України 119 днів, 2004 року політичних (частина перша закін- включно партій, громадяни статті 44, частина чується за України шляхом п'ята статті 47) 95 днів до самовисування
дня виборів
11. Встановлення Не пізніш До Національний банк
порядку відкриття як за 12 липня України за і закриття рахунків 110 днів до 2004 року погодженням з виборчого фонду дня виборів включно Центральною кандидата на пост виборчою комісією Президента України (частина п'ята статті 41)
12. Утворення Не пізніш До Центральна
територіальних як за 12 липня виборча комісія
виборчих округів в 110 днів до 2004 року
Автономній дня виборів включно
Республіці Крим,
областях, містах
Києві та
Севастополі
(частина третя
статті 19)
13. Публікація в У триденний До Центральна
офіційних засобах строк від 15 липня виборча комісія
масової інформації дня 2004 року
списку прийняття включно
територіальних рішення про
виборчих округів із утворення
зазначенням їх терито-
номерів, ріальних
територіальних меж, виборчих
а також центрів округів
округів (частина
четверта статті 19)
14. Подання документів Закінчується До Кандидат на пост
до Центральної за 90 днів 1 серпня Президента
виборчої комісії до дня 2004 року України,
для реєстрації виборів включно уповноважений
кандидата на пост представник
Президента України політичної
(частина п'ята партії, виборчого статті 51) блоку політичних
партій
15. Подання документів Одночасно із До Кандидат на пост
до Центральної заявою про 1 серпня Президента
виборчої комісії реєстрацію 2004 року України
для реєстрації кандидата на включно
уповноваженого пост
представника Президента
кандидата на пост України
Президента України
(частина п'ята
статті 51, частина
третя статті 66)
16. Прийняття рішення Протягом Центральна
про реєстрацію п'яти днів виборча комісія
кандидата на пост з дня
Президента України прийняття
або про відмову в документів
реєстрації (частина
дев'ята статті 51)
17. Затвердження форми У триденний Центральна
підписного листа строк з дня виборча комісія
кандидата на пост реєстрації
Президента України кандидата
(частина перша на пост
статті 54) Президента
України
18. Реєстрація Не пізніше Центральна
Центральною третього виборча комісія
виборчою комісією дня після
довірених осіб надходження
кандидата на пост документів
Президента України
та видача
уповноваженому
представникові
кандидата на пост
Президента України
їх посвідчень
(частини третя,
четверта статті 67)
19. Подання до Не пізніш До Кандидат на пост
Центральної як за 3 серпня Президента
виборчої комісії 88 днів до 2004 року України,
повторної заяви дня виборів включно політична партія, про реєстрацію виборчий блок кандидата на пост політичних партій Президента України разом з виправленими відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) документами (частина четверта статті 52)
20. Видача Не пізніше Центральна
уповноваженому наступного виборча комісія
представнику дня після
політичної партії прийняття
(виборчого блоку рішення про
політичних партій) реєстрацію
або кандидату на кандидата на
пост Президента пост
України копії Президента
постанови про України
реєстрацію
кандидата на пост
Президента України
(частина сьома
статті 51)
21. Видача кандидату Не пізніш Центральна
на пост Президента як у виборча комісія
України посвідчення триденний
кандидата на пост строк з дня
Президента України прийняття
(частина сьома рішення про
статті 51) його
реєстрацію
22. Закінчення Не пізніш як До Центральна
реєстрації за 85 днів 6 серпня виборча комісія
кандидатів на пост до дня 2004 року
Президента України виборів включно
(частина десята
статті 51)
23. Оприлюднення Не пізніш Центральна
рішення про як у виборча комісія
реєстрацію триденний
кандидата на пост строк з дня
Президента України прийняття
в газетах "Голос рішення про
України" та реєстрацію
"Урядовий кур'єр" кандидата на
(частина сьома пост
статті 51) Президента
України
24. Опублікування У триденний Центральна
декларації про строк після виборча комісія
майно та доходи реєстрації
кожного кандидата кандидата на
на пост Президента пост
України в газетах Президента
"Голос України" України
і "Урядовий кур'єр"
та розміщення її на
офіційному сайті
Центральної
виборчої комісії
(частина третя
статті 50)
25. Оприлюднення в У п'яти- До Центральна
газетах "Голос денний 11 серпня виборча комісія
України" та строк після 2004 року
"Урядовий кур'єр" закінчення включно
переліку кандидатів реєстрації
на пост Президента кандидатів
України, на пост
зареєстрованих у Президента
Центральній України
виборчій комісії
(частина одинадцята
статті 51)
26. Відкриття Не пізніше Кандидат на пост
накопичувального ніж на Президента
рахунка виборчого десятий день України
фонду кандидата на з дня
пост Президента реєстрації
України в установі кандидата на
банку України у пост
місті Києві Президента
(частини друга, України
четверта статті 41)
27. Відкриття поточного Після Кандидат на пост
рахунка виборчого відкриття Президента
фонду кандидата на накопичу- України
пост Президента вального
України в установі рахунка
банку в межах виборчого
територіального фонду
виборчого округу
(частини друга,
четверта статті 41)
28. Повідомлення Не пізніше Установа банку,
Центральної наступного в якій відкрито
виборчої комісії робочого дня рахунок виборчого про відкриття після дня фонду кандидата рахунка виборчого відкриття на пост фонду кандидата на рахунка Президента пост Президента виборчого України України та фонду його реквізити кандидата на (частина восьма пост статті 41) Президента
України
29. Опублікування в Після Центральна
газетах "Голос отримання виборча комісія
України" та повідомлення
"Урядовий кур'єр" від установи
інформації про банку про
відкриття відкриття
накопичувального накопичу-
рахунка виборчого вального
фонду кандидата на рахунка
пост Президента виборчого
України та його фонду
реквізити (частина
дев'ята статті 41)
30. Проведення Розпочи- До Кандидат на пост
передвиборної нається на 24 години Президента
агітації (частини наступний 29 жовтня України
перша, друга день після 2004 року
статті 57) реєстрації
кандидата на
пост
Президента
України
Центральною
виборчою
комісією і
закінчується
о 24 годині
останньої
п'ятниці
перед днем
виборів
31. Проведення Строк Центральна
жеребкування щодо проведення виборча комісія,
надання ефірного жеребкування кандидати на
часу для проведення визначається пост Президента
передвиборної Центральною України, їх
агітації за рахунок виборчою довірені особи
коштів Державного комісією або уповноважені
бюджету України, що представники
виділяються на кандидатів
підготовку і
проведення виборів
(частина шоста
статті 61)
32. Оприлюднення в У триденний Центральна
газетах "Голос строк з дня виборча комісія,
України" та затвердження відповідні
"Урядовий кур'єр", результатів територіальні
місцевих державних жеребкування виборчі комісії
чи комунальних Центральною
засобах масової виборчою
інформації комісією та
результатів відповідними
жеребкування щодо терито-
надання кандидату ріальними
на пост Президента виборчими
України ефірного комісіями
часу для проведення
передвиборної
агітації за рахунок
коштів Державного
бюджету України, що
виділяються на
підготовку і
проведення виборів.
(частина сьома
статті 61)
33. Проведення Строк Центральна
жеребкування щодо проведення виборча комісія,
графіка проведення жеребкування кандидати на
теледебатів між визначається пост Президента
кандидатами на пост Центральною України або їх
Президента України виборчою довірені особи
(частина друга комісією
статті 62)
34. Опублікування в У триденний Центральна
газетах "Голос строк з дня виборча комісія
України" та затвердження
"Урядовий кур'єр" результатів
результатів жеребкування
жеребкування щодо щодо графіка
графіка проведення проведення
теледебатів між теледебатів
кандидатами на пост
Президента України
за рахунок коштів
Державного бюджету
України
(частина друга
статті 62)
35. Проведення Строк Центральна
жеребкування щодо проведення виборча комісія,
черговості жеребкування кандидати на
друкування визначається пост Президента
передвиборних Центральною України чи їх
програм кандидатів виборчою довірені особи
на пост Президента комісією
України за рахунок
коштів Державного
бюджету України,
що виділяються
на підготовку і
проведення виборів
(частина третя
статті 63)
36. Оприлюднення в У триденний Центральна
газетах "Голос строк після виборча комісія,
України" та дня територіальні
"Урядовий кур'єр", затвердження виборчі комісії
у місцевих результатів
державних чи жеребкування
комунальних
друкованих засобах
масової інформації
результатів
жеребкування щодо
черговості
друкування
передвиборних
програм кандидатів
на пост Президента
України (частина
четверта статті 63)
37. Внесення до Не пізніш До Кандидат на пост
Центральної як за 6 серпня Президента
виборчої комісії 85 днів до 2004 року України
подання щодо дня виборів включно
кандидатур до
складу
територіальних
виборчих комісій
(частина третя
статті 23)
38. Затвердження До Центральна
середніх норм 6 серпня виборча комісія
видатків 2004 року
територіальної включно
виборчої комісії,
а також середніх
норм видатків для
потреб дільничних
виборчих комісій
(частина п'ята
статті 38)
39. Встановлення норм і Не пізніш як До Центральна
переліку за 85 днів 6 серпня виборча комісія
необхідного до дня 2004 року
обладнання, виборів включно
інвентарю, вимог до
такого обладнання
та порядку його
зберігання, вимог
щодо приміщень для
голосування, а
також переліку
послуг, які
надаються виборчій
комісії (пункт 4
частини другої
статті 25)
40. Утворення Не пізніш як До 11 Центральна
територіальних за 80 днів серпня виборча комісія
виборчих комісій до дня 2004 року
(частина друга виборів включно
статті 23)
41. Проведення першого Не пізніш як Територіальна
засідання на третій виборча комісія
територіальної день після
виборчої комісії дня
(частини перша, утворення
третя статті 28) терито-
ріальної
виборчої
комісії
42. Оприлюднення Не пізніш як До Центральна
рішення про на третій 14 серпня виборча комісія
утворення день з дня 2004 року
територіальної прийняття включно
виборчої комісії та рішення
її склад у засобах
масової інформації
у відповідному
регіоні (частина
одинадцята
статті 23)
43. Складання У десяти- До Територіальна
територіальною денний 21 серпня виборча комісія
виборчою комісією строк з дня 2004 року
єдиного кошторису утворення включно
видатків для терито-
підготовки та ріальної
проведення виборів виборчої
Президента України комісії
із включенням до
нього власних
видатків та
видатків для потреб
дільничних виборчих
комісій
територіального
виборчого округу та
подання його на
затвердження до
Центральної
виборчої комісії
(частина шоста
статті 38)
44. Подання політичною Не пізніш До Керівник або
партією до як за 31 серпня представник
Центральної 60 днів до 2004 року політичної
виборчої комісії дня виборів включно партії, виборчого відповідних блоку політичних документів про партій приєднання до виборчого блоку політичних партій, який висунув кандидата на пост Президента України (частина перша статті 46)
45. Утворення звичайних Не пізніш До Територіальні
і спеціальних як за 10 вересня виборчі комісії
виборчих дільниць, 50 днів до 2004 року
встановлення їх дня виборів включно
єдиної нумерації та
визначення меж
кожної виборчої
дільниці (частини
шоста, сьома,
десята статті 20)
46. Утворення Не пізніш До Центральна
закордонних як за 10 вересня виборча комісія
виборчих дільниць 50 днів до 2004 року за поданням
(частини восьма, дня виборів включно Міністерства
десята статті 20) закордонних справ
України
47. Оприлюднення в Не пізніш як До Центральна
друкованих засобах на п'ятий 15 вересня виборча комісія,
масової інформації день після 2004 року територіальна
рішення про дня включно виборча комісія
утворення виборчих прийняття
дільниць із рішення
зазначеним їх
номерів, меж,
орієнтовної
кількості виборців,
місця знаходження
відповідних
дільничних виборчих
комісій
(частина дванадцята
статті 20)
48. Внесення до Не пізніш як До Довірена особа
відповідної за 45 днів 15 вересня кандидата на пост територіальної до дня 2004 року Президента виборчої комісії виборів включно України, подання щодо зареєстрована у кандидатур до відповідному складу дільничних територіальному виборчих комісій виборчому окрузі, звичайних та капітан судна, спеціальних керівник полярної виборчих дільниць станції України (частини третя, четверта статті 24)
49. Внесення до Не пізніш як До Кандидати на пост
Центральної за 45 днів 15 вересня Президента виборчої комісії до дня 2004 року України, подання щодо виборів включно Міністерство кандидатур до закордонних справ складу дільничних України виборчих комісій закордонних виборчих дільниць (частини третя, п'ята статті 24)
50. Передача до Не пізніш як До Уповноважений
Центральної за 40 днів 20 вересня представник
виборчої комісії до дня 2004 року кандидата на пост підписних листів на виборів включно Президента підтримку кандидата України на пост Президента України (частина друга статті 53, частина дванадцята статті 55)
51. Складання Не пізніше Центральна
відповідного десятого дня виборча комісія
протоколу про з дня
результати збирання отримання
підписів на підписних
підтримку кандидата листів
на пост Президента
України, а про
неврахування
підписів у
підписних листах та
(або) підписних
листів також
прийняття
відповідного
рішення (частина
шістнадцята
статті 55)
52. Видача копії У триденний Центральна
рішення Центральної строк з дня виборча комісія
виборчої комісії прийняття
про неврахування рішення
підписів у
підписних листах та
(або) підписних
листів на підтримку
кандидата на пост
Президента України,
ознайомлення з
протоколом про
результати збирання
підписів (частина
шістнадцята
статті 55)
53. Подання до Не пізніш як До Командири
виконавчих органів за 40 днів 20 вересня військових частин сільських, до дня 2004 року (формувань) селищних, міських виборів включно (у містах, де немає районних у місті рад) або до органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, відомостей про військово- службовців, членів їх сімей та інших виборців, які проживають у межах дислокації військових частин (формувань) і голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами міст дислокації військових частин (формувань) (частина друга статті 32)
54. Складання на основі Після До Виконавчі органи
загального списку утворення 22 вересня сільських,
виборців списків виборчих 2004 року селищних, міських виборців для дільниць включно (у містах, де проведення немає районних у голосування по місті рад), кожній звичайній районних у містах виборчій дільниці рад або органи за формою, (посадові особи), встановленою які відповідно до Центральною закону здійснюють виборчою комісією їх повноваження (частина третя статті 31, частина друга статті 32)
55. Передача Не пізніш як До Виконавчі органи
територіальним за 35 днів 25 вересня сільських,
виборчим комісіям до дня 2004 року селищних, міських списків виборців виборів включно (у містах, де для звичайних немає районних у виборчих дільниць місті рад), (частина перша районних у містах статті 32) рад або органи
(посадові особи),
які відповідно до
закону здійснюють
їх повноваження
56. Виготовлення Не пізніш як До Центральна
інформаційних за 35 днів 25 вересня виборча комісія
плакатів до дня 2004 року
кандидатів на пост виборів включно
Президента України,
зареєстрованих
Центральною
виборчою комісією
(частина перша
статті 59)
57. Утворення Не пізніш як До Центральна
дільничних виборчих за 35 днів 25 вересня виборча комісія,
комісій (частини до дня 2004 року територіальні
перша, четверта виборів включно виборчі комісії
статті 24)
58. Проведення першого Не пізніш як До Дільнична виборча
засідання на третій 28 вересня комісія дільничної виборчої день після 2004 року комісії (частина дня включно третя статті 28) утворення
дільничної
виборчої
комісії
59. Оприлюднення в Не пізніш як До Центральна
засобах масової на третій 28 вересня виборча комісія,
інформації у день з дня 2004 року територіальні
відповідному прийняття включно виборчі комісії
регіоні рішення про рішення про
утворення утворення
дільничної виборчої дільничної
комісії та про її виборчої
склад, а також комісії,
рішення про зміни в рішення про
її складі зміни в
(частина складі
п'ятнадцята дільничної
статті 24) виборчої
комісії
60. Передача списків Не пізніш як До Територіальна
виборців та бланків за 31 день 29 вересня виборча комісія
відкріпних до дня 2004 року
посвідчень виборів включно
відповідній
дільничній виборчій
комісії звичайної
виборчої дільниці
(частина п'ята
статті 32, частина
п'ята статті 33)
61. Надання списку Після Дільнична
виборців для отримання виборча комісія
загального дільничною
ознайомлення у виборчою
приміщенні комісією
дільничної виборчої списку
комісії (частина виборців від
перша статті 34) терито-
ріальної
виборчої
комісії
62. Передача бланків Не пізніш як До Центральна
відкріпних за 31 день 29 вересня виборча комісія,
посвідчень до дня 2004 року Міністерство
дільничним виборчим виборів включно закордонних справ комісіям України закордонних виборчих дільниць, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах та консульських установах України за кордоном (частина перша статті 32, частини п'ята, шоста статті 33)
63. Передача Не пізніш як До Центральна
інформаційних за 30 днів 30 вересня виборча комісія,
плакатів кандидатів до дня 2004 року територіальні
на пост Президента виборів включно виборчі комісії
України виборчим
комісіям
відповідних виборчих
дільниць (частина
третя статті 21,
частина четверта
статті 59)
64. Затвердження форми Не пізніш як До Центральна
і тексту виборчого за 30 днів 30 вересня виборча комісія
бюлетеня для до дня 2004 року
голосування в день виборів включно
виборів Президента
України (частина
перша статті 71)
65. Друкування на Починаючи З 1 жовтня Редакції газет
першій сторінці в за 30 днів 2004 року "Голос України",
газетах "Голос до дня "Урядовий
України" і виборів кур'єр",
"Урядовий кур'єр" телерадіоорга-
та транслювання нізації,
телерадіоорга- Центральна
нізаціями двічі на виборча комісія
тиждень тексту
роз'яснення,
затвердженого
Центральною
виборчою комісією,
щодо заборони
надання грошей чи
безоплатно або на
пільгових умовах
товарів, послуг,
робіт, цінних
паперів, кредитів,
лотерей (частина
сьома статті 64)
66. Складання списку Не пізніш як До Дільничні виборчі
виборців на за 20 днів 10 жовтня комісії спеціальних (крім до дня 2004 року спеціальних дільниць у виборів включно виборчих дільниць стаціонарних (крім дільниць у лікувальних стаціонарних закладах) та закладах) закордонних та закордонних виборчих дільницях виборчих дільниць (частина перша статті 35)
67. Надання списку На наступний Дільнична виборча
виборців для день після комісія ознайомлення на складання спеціальної та спеціальній та списку закордонної закордонній виборців на виборчої дільниці виборчій дільниці виборчій (частина четверта дільниці статті 35)
68. Припинення Протягом З Засоби масової
поширення останніх 16 жовтня інформації усіх
інформації про 15 днів 2004 року форм власності,
результати перед днем що діють на
опитувань виборів території України громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України (частина тринадцята статті 64)
69. Складання списків Не пізніш як До Дільничні виборчі
виборців на за 10 днів 20 жовтня комісії спеціальних до дня 2004 року спеціальних виборчих дільницях, виборів включно виборчих утворених у дільниць, стаціонарних утворених у лікувальних стаціонарних закладах (частина лікувальних третя статті 35) закладах
70. Подання до Не пізніш як До іноземні держави,
Центральної за 10 днів 20 жовтня міжнародні виборчої комісії до дня 2004 року організації, пропозицій щодо виборів включно Міністерство реєстрації закордонних справ офіційних України спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина перша статті 70)
71. Забезпечення Не пізніш як До 20 Центральна
виготовлення в за 10 днів жовтня виборча комісія
централізованому до дня 2004 року
порядку виборчих виборів включно
бюлетенів для
голосування в день
виборів Президента
України державними
поліграфічними
підприємствами
(частина перша
статті 72)
72. Повідомлення Не пізніш як До Дільничні
виборців про час і за 7 днів 23 жовтня виборчі комісії
місце голосування до дня 2004 року
(частина друга виборів включно
статті 75)
73. Внесення подання Не пізніш як До Довірена особа
про реєстрацію за 5 днів 25 жовтня кандидата на пост спостерігачів до дня 2004 року Президента від кандидата на виборів включно України у пост Президента відповідному України, партії територіальному (виборчого блоку виборчому окрузі, політичних партій), а також яка висунула відповідна кандидата на пост республіканська в Президента України, Автономній до відповідної Республіці Крим, територіальної обласна, виборчої комісії Київська та (частина п'ята Севастопольська статті 69) міська
організація
партії
(організації
партій,
що входять до
виборчого блоку),
яка висунула
кандидата на
пост Президента
України
74. Видача офіційним Не пізніш як Територіальна
спостерігачам наступного виборча комісія
посвідчення за дня після
формою, внесення
встановленою відповідного
Центральною подання
виборчою комісією
(частина шоста
статті 69)
75. Прийняття рішення Не пізніш як До Центральна
про реєстрацію за 5 днів 25 жовтня виборча комісія
офіційних до дня 2004 року
спостерігачів від виборів включно
іноземних держав,
міжнародних
організацій та
видача їм
посвідчень (частини
друга, третя
статті 70)
76. Передача виборчих До Центральна
бюлетенів 27 жовтня виборча комісія
територіальним 2004 року
виборчим комісіям включно
(частина перша
статті 73)
77. Передача виборчих Не раніш як Не раніше Територіальні
бюлетенів за 3 дні 28 жовтня виборчі комісії
дільничним виборчим до дня 2004 року
комісіям (частини виборів
третя статті 73)
78. Передача виборчих У порядку, Центральна
бюлетенів встановле- виборча комісія
дільничним ному
виборчим комісіям Центральною
закордонних виборчою
виборчих дільниць комісією
(частина шоста
статті 73)
79. Припинення О 15 годині О Розпорядники
витрачання коштів останнього 15 годині коштів поточних
з поточних рахунків дня перед 30 жовтня рахунків
виборчого фонду днем виборів 2004 року виборчого фонду,
кандидата на пост кандидат на пост
Президента України Президента
(частина десята України,
статті 41) установи банків
80. Подання письмової Не пізніш як До 20 Виборці
заяви до дільничної за 12 годин години
виборчої комісії до початку 30 жовтня
з проханням голосування 2004 року
забезпечити
голосування за
межами приміщення
для голосування
(частина перша
статті 77)
81. Проведення День виборів З 8 до 20 Дільничні виборчі
голосування години комісії (частина перша 31 жовтня статті 75) 2004 року
82. Встановлення Не пізніш як До 10 Центральна
результатів на 10 день листопада виборча комісія
голосування у день з дня 2004 року
виборів Президента виборів включно
України та
прийняття рішення
про обрання
Президента України
за підсумками
голосування у день
виборів Президента
України (частини
перша, третя
статті 84)
83. Публікація в Не пізніш як До 13 Центральна
газетах "Голос на третій листопада виборча комісія
України" та день після 2004 року
"Урядовий кур'єр" підписання включно
повідомлення про протоколу
результати про
голосування у результати
день виборів голосування
Президента України
та про прийняте
Центральною
виборчою комісією
за підсумками
голосування рішення
(частина шоста
статті 84)
84. Офіційне Не пізніш як До 13 Центральна
оприлюднення на третій листопада виборча комісія
результатів виборів день з дня 2004 року
Президента України встановлення включно
у газетах "Голос результатів
України" та виборів
"Урядовий кур'єр" Президента
(частина перша України
статті 86)
85. Подання до Не пізніш як До 15 Розпорядник
Центральної на 15 день листопада коштів
виборчої комісії після дня 2004 року накопичувального
фінансового звіту виборів включно рахунка виборчого про надходження та фонду кандидата використання коштів на пост виборчого фонду Президента кандидата на пост України Президента України (частина п'ята статті 42)
86. Опублікування даних Не пізніш як До 18 Центральна
про розміри на 18 день листопада виборча комісія
виборчих фондів після дня 2004 року
кандидатів на пост виборів включно
Президента України
та фінансових
звітів про
використання коштів
цих фондів у
газетах "Голос
України" та
"Урядовий кур'єр"
(частина
чотирнадцята
статті 43)
87. Закриття рахунків На 15 день 28 Установи
виборчих фондів після дня листопада банків, у
кандидатів на пост офіційного 2004 року яких
Президента України оприлюднення відкрито
(частина дванадцята результатів рахунки
статті 41) виборів виборчих
фондів
88. Складання та У п'ятнадця- До 28 Територіальна
подання до тиденний листопада виборча комісія
Центральної строк з дня 2004 року
виборчої комісії офіційного включно
фінансового звіту оприлюднення
про надходження та результатів
використання коштів виборів
Державного бюджету
України на
підготовку і
проведення виборів
Президента України
(частина дев'ята
статті 38)
89. Закінчення Через 28 Територіальні та
повноважень 15 днів листопада дільничні виборчі територіальних та після 2004 року комісії дільничних виборчих офіційного комісій (частина оприлюднення друга статті 26, Центральною частина друга виборчою статті 27) комісією
результатів
про вибори
Президента
України
Вступ новообраного Президента України на пост
до 13 грудня 2004 року (частина перша статті 87)
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry