Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про застосування амністії в Україні щодо приведення норм закону у відповідність з чинним кримінальним законодавством

Про внесення змін до Закону України Про застосування амністії в Україні щодо приведення норм закону у відповідність з чинним кримінальним законодавством

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про застосування амністії в Україні"
щодо приведення норм закону у відповідність
з чинним кримінальним законодавством
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.79 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про застосування амністії в
Україні" ( 392/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 48, ст. 263; 1997 р., N 9, ст. 69; 2000 р., N 35, ст. 281) такі
зміни:
1. Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Амністія є повне або часткове звільнення від кримінальної
відповідальності і покарання певної категорії осіб, які засуджені
за вчинення злочину, або кримінальні справи стосовно яких
перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи
суду, але не розглянуті останніми, або ж розглянуті, але вироки
стосовно цих осіб не набрали законної сили".
2. У частині першій статті 3:
пункт "а" виключити;
пункти "в" та "д" викласти в такій редакції:
"в) до осіб, що мають дві і більше судимості за вчинення
умисних тяжких та (або) особливо тяжких злочинів";
"д) до осіб, яких засуджено за вчинення умисного тяжкого або
особливо тяжкого злочину, крім зазначених у пункті "г" цієї
статті, які відбули менше половини призначеного вироком суду
основного покарання";
у пункті "г" слова "особливо небезпечні злочини проти
держави" замінити словами "злочини проти основ національної
безпеки України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 грудня 2006 року
N 491-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry