Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 71 Житлового кодексу Української РСР

Про внесення змін до статті 71 Житлового кодексу Української РСР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 71
Житлового кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 20, ст.150 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 71 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до
N 28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12,
ст. 169) такі зміни:
1. У частині третій:
пункти 2, 3, 5 та 7 викласти в такій редакції:
"2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за
умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням (учні,
студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, -
протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;
3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до
родичів, опікуна чи піклувальника - протягом усього часу їх
перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника,
якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші
члени сім'ї.
Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і
членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за
договором оренди іншому громадянину до закінчення строку
перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення
нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи
піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності,
у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та
соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих
навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних
Силах України та інших військових формуваннях";
"5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі
дітей-інвалідів, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної
допомоги - протягом усього часу перебування в них";
"7) взяття під варту або засудження до позбавлення волі -
протягом усього часу перебування під вартою або відбування
покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися
проживати інші члени сім'ї.
Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати
інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором
оренди (найму) у встановленому законом порядку іншому громадянину
до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними
покарання".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України та інших
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони
застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції
про внесення змін до законів України, що випливають з цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1525-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry